Spiritual Communion

When in these difficult days, when churches are closed and we lack the possibility of receiving sacramental communion, and we need strength and bravery to cope with hard moments in life, to fight laziness, small-heartedness, with temptations – then look for this spiritual strength in spiritual communion, as saints sought her, going to the torments and martyrdom.

As it has been for centuries, it has not always been or will be an opportunity to receive sacramental communion, but you can always and at any time strengthen yourself with spiritual communion. Then try to pray to God and call to Him from the bottom of your soul:

“I believe, sweet Jesus, that you are actually present in the forms of bread and wine. I love you with all my heart! I regret the sins that have offended you. Come to my heart, O my only desire! I fall into your embrace, I give myself to You (a), the only object of my love. Do not let me break away from you when I am! “

Continue reading Spiritual Communion

Komunia duchowa

Kiedy w tych trudnych dniach, gdy kościoły są zamknięte i brakuje nam możliwości przyjmowania Komunii świętej sakramentalnej, a potrzeba siły i męstwa do podołania ciężkim chwilom w życiu, do walki z lenistwem, małodusznością, z pokusami – to szukaj tej siły ducha w komunii duchowej, jak jej szukali święci, idąc na męki i na śmierć męczeńską.

Tak jak to bywało przez wieki, nie zawsze była czy będzie okazja do przystąpienia do komunii sakramentalnej, lecz zawsze i w każdej chwili możesz się wzmocnić komunią duchową. Staraj się wtedy modlić do Boga i wołaj do Niego z głębi duszy:

„Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!”

Continue reading Komunia duchowa

From the Diocese 3/17/20

From the Bishop’s Desk: 3-17-20

The Centers for Disease Control has given the recommendation to avoid social gatherings of 10 persons or more. For this reason, and to promote the health and safety of all, including clergy who must continue to attend to the spiritual needs of God’s people, we are implementing the following until further notice.

All public Masses are suspended. This ruling is in effect until further notice.
The parish’s Mass intentions must be satisfied. Mass must be celebrated privately.
The suspension includes devotions or other services which have the potential of drawing together crowds of people.
There should be no Communion Services or other types of gatherings such as communal recitation of the Rosary, which could gather crowds.
As there will be no Masses celebrated publicly on Palm Sunday, the Chrism Mass will NOT be celebrated publicly. The Bishop will celebrate the Mass from the Cathedral and the oils will be available for distribution at designated sites around the diocese.
Holy Week Services and Liturgies will not be celebrated publicly in the parishes. There are NOT to be any public celebrations, even outside.
Easter sacraments for RCIA candidates and catechumens are to be postponed.
The Mass of the Lord’s Supper, the Liturgy of the Lord’s Passion, and the Easter Vigil will be celebrated by the Bishop in the Cathedral without a congregation and will be broadcast for the benefit of the faithful in their homes.
Also cancelled is the scheduled Sacraments of Confirmation and First Holy Communion.
Let us continue to pray for healing, strength and courage as we continue to serve God’s people in Brooklyn and Queens during this crisis. May Our Lady intercede for us.

KOMUNIKAT DIECEZJALNY z dnia 17 marca 2020

KOMUNIKAT DIECEZJALNY z dnia 17 marca 2020

Agencja federalna „The Centers for Disease Control” wydała zalecenie, aby unikać spotkań towarzyskich z udziałem 10 lub więcej osób. Z tego powodu oraz w celu promowania zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich, w tym duchowieństwa, którzy muszą nadal dbać o duchowe potrzeby ludu Bożego, wdrażamy następujące zasady do odwołania.
• Wszystkie Msze publiczne są zawieszone. To orzeczenie obowiązuje do odwołania.
• Msze zamówione w parafii muszą być odprawione. Msze swięte kapłani będą odprawiać prywatnie, bez udziału ludu Bożego.
• Zakaz obejmuje także wszelkie nabożeństwa, w tym prywatne, które mogłyby potencjalnie zgromadzić grupy ludzi, nawet takie jak wspólne odmawianie różańca.
• Msza Krzyżma NIE będzie odprawiana publicznie. Biskup odprawi Mszę św. w Katedrze, a oleje będą dostępne do dystrybucji w wyznaczonych miejscach w diecezji.
• Nabożeństwa i Liturgie Wielkiego Tygodnia NIE będą odprawiane publicznie w parafiach. NIE będzie żadnych publicznych uroczystości, nawet na zewnątrz.
• Wielkanocne sakramenty dla kandydatów RCIA i katechumenów smuszą być odłożone.
• Msza Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna będą odprawiane przez biskupa w katedrze bez obecnosci wiernych i będą transmitowane przez telewizję.
• Odwołane są też Sakrament Bierzmowania oraz Pierwsze Komunie Swięte.

CATHOLIC ACADEMIES CLOSING

Diocese of Brooklyn Announces Catholic Academies and Parish Schools Will close until at least April 20, 2020

Superintendent of Schools Thomas Chadzutko, Ed. D., has announced today all elementary Catholic Academies and Parish Schools in Brooklyn and Queens will remain closed until April 20, 2020. This follows last week’s announcement that the schools would be closed this week, March 16-March 20, 2020, out of an abundance of caution. The decision mirrors the New York City public schools announcement made last night. 

“The decision to close is based on the interdependency of services between public schools and Catholic schools,” said Dr. Chadzutko.

 Many families that attend Diocesan schools depend on the New York City services such as bus transportation, meals, nurses, and crossing and security guards.

 “If there was a safe way for us to open sooner, we would, but we cannot function without those essential services,” said Joan McMaster, Associate Superintendent for Principal and Teacher Personnel.

 The latest guidance from the Centers for Disease Control is to restrict gatherings of 50 or more people. Clearly, the school environment would be in violation.

 The contingency pandemic plan, which is part of the Office of the Superintendent school crisis management plan, includes digital, distance and alternative instruction for students so that their education is not disrupted. A complete transition to that model of instruction will take place this week.

 The Office of the Superintendent is in daily communication with city and state officials and is part of the Coronavirus Education Task Force of the NYC Department of Education. During this time, there is a constant reassessment of the situation and the necessary response in an effort to keep our school community safe.

Ważne Ogłoszenie Diecezji Brooklyn z dnia 14 marca 2020

Nieautoryzowane tłumaczenie polskie

Biorąc pod uwagę ciągłe i rosnące zagrożenie rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, biskup DiMarzio postanowił, że wszystkie publiczne msze zostaną odwołane w diecezji Brooklyn od poniedziałku 16 marca do odwołania. Dotyczy to zarówno mszy w dni powszednie, jak i w niedziele. Pogrzeby i śluby będą dozwolone, ale powinny być ograniczone tylko do członków rodziny. Obchody chrztu parafialnego powinny ograniczać się tylko do rodziny, jeśli nie można ich odłożyć. Bierzmowanie powinno być sprawowane wraz z obrzędem bierzmowania bez Mszy, jeśli to konieczne, w porozumieniu z biskupem wyznaczonym do sprawowania bierzmowania.

Wiernym diecezji przypomina się, że biskup wydał już zwolnienie z obowiązku uczestniczenia we Mszy w niedzielę. Obowiązek świętowania Dnia Pańskiego można wypełnić, zachowując postawę modlitewną oraz poprzez modlitwę osobistą i rodzinną.

Zachęcamy również wiernych do oglądania celebracji Eucharystii w telewizji. Dla przykładu:

Sobota o 18.00: msza nagrana wcześniej z koscioła Niepokalanego Poczęcia na Jamajce (j. angielski)

Niedziela o 11: msza na żywo z katedry St. James w centrum Brooklynu (j. angielski)

Niedziela o 13:30: msza z konkatedry Sw. Jozefa (j. hiszpański)

Katolicką stację NET-TV można oglądać w Nowym Jorku na Spectrum (kanał 97), Optimum (kanał 30) i FIOS (kanał 48). Można rownież oglądać msze na www.netny.tv

(moża rownież ogladać msze swięte na kanale EWTN www.ewtn.com oraz po polsku w telewizji TRWAM   www.tv-trwam.pl ).

W świetle utrzymującego się kryzysu sytuacja jest dokładnie monitorowana i nastąpi aktualizacja. Gdy przeżywamy ten trudny czas módlmy się prywatnie, zwłaszcza za wstawiennictwem Matki Bożej z Guadalupe, za chorych, za personel medyczny i za wszystkich ludzi.

Apel Katolicki 2020 rozpoczęty!

W tym tygodniu rozpoczyna się doroczny Apel Katolicki (ACA2020). Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ubiegłorocznej zbiórce. Prosimy dzisiaj, aby wszyscy parafianie i goście naszej parafii, po głębokiej modlitwie, podjęli decyzję o wielkości swojego daru na tegoroczny Apel. Dzieła i posługi, które są prowadzone dzięki darowiznom pomagają osobom potrzebującym w naszej diecezji obejmującej Brooklyn i Queens w sposób, którego żadna parafia sama nie może zaoferować. Zapewniamy, że datków na Doroczną Apel Katolicki nie można wykorzystać w celu zaspokojenia roszczeń związanych z nadużyciami ani do celów innych niż zamierzone. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia krótkiego wideo ACA 2020 na stronie internetowej: CFBQ.org/ACAVideo

Annual Catholic Appeal 2020 begins

This week begins the 2020 Annual Catholic Appeal. We thank all who have participated with a gift to the 2019 Appeal and ask that everyone prayerfully consider making a gift to the 2020 Appeal. The work and services made possible through your donation to the Annual Catholic Appeal help people in Brooklyn and Queens in ways that no one parish can alone. Please remain assured that your gift to the Annual Catholic Appeal cannot be used in the settlement of abuse claims or for anything other than their intended purpose. We encourage all to watch the brief 2020 ACA Video online at: CFBQ.org/ACAVideo

Doroczny Apel Katolicki 2020

Rozpoczyna się Doroczny Apel Katolicki 2020. Każda parafia musi mieć grupę ludzi, którzy wspólnie będa zabiegali o to, aby parafia osiągnęła finansowy cel wyznaczony parafii. Potrzebujemy kilku ochotników chętnych do włączenia się do tej grupy. Na początek poszukujemy także dwóch ochotników, którzy poszli by z księdzem proboszczem na pierwsze zebranie w ramach Apelu 2020. Zebranie będzie w czwartek 20 lutego o godz. 18:30 w parafii Matki Bożej z góry Karmel. Zgłoszenia przyjmuje ksiądz proboszcz, który z góry dziękuje za zrozumienie i pomoc.

Annual Catholic Appeal 2020

The Annual Catholic Appeal 2020 begins. Each parish must have a team, that is a group of people who will work together to ensure that the parish reaches the financial goal set for our parish. We need a few volunteers willing to join this group. To begin with, we are also looking for two volunteers who would go with the pastor to the first meeting as part of the ACA2020. Meeting will be held on Thursday, February 20 at 6:30 PM in the parish center of Our Lady of Mount Carmel church.