25 stycznia: Nawrócenie św. Pawła Apostoła Rocznica założenia Zgromadzenia Misji

vdp182 Modlitwy na Uroczystość

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN
Święty Wincenty, blaskiem światła
Wskazujesz drogę nam do nieba. To przykład twoich cnót rozjaśnia
Pielgrzymowania szlak naszego.
Wśród cnót, którymi ozdobiłeś Swe własne życie, jak koroną
Czystość jaśnieje, którą kocha
Pan Jezus dziewic Oblubieniec.

Również prostota i pokora,
Wielka gorliwość i łagodność,
Zdobi cię nadto umartwienie.
Tych cnót nas uczysz, swoje dzieci.
Lecz nade wszystko chcesz, by miłość, która zdobiła twoje czyny,
I nasze życie wiodła drogą Czynnej miłości ku ubogim.
Twoje głoszenie Ewangelii
Naszą gorliwość dziś pobudza,
I uczy nas, jak służyć bliźnim.
Jak ich prowadzić drogą prawdy.
Trwałeś w wierności Kościołowi,
I prostowałeś błędne drogi.
A dzisiaj uczysz nas wytrwania
Na drodze krzyża i miłości.
Tych, co gotowi są poświęcić
Swe życie służbie dla ubogich,
Gromadzisz pod swymi skrzydłami, Jesteś im wodzem i przykładem.
Chwała niech będzie Jedynemu,
Wiecznemu Bogu w Trójcy Osób,
Który nagrodą jest dla wszystkich
Za miłość, jaką darzą bliźnich. Amen.

PSALMODIA
Ant. Gdy Szaweł zbliżał się do Damaszku * w samo południe, olśniła go nagle światłość z nieba.

Psalm 119, 73-80
Uczyniły mnie Twe ręce, Panie, i kształt mi nadały, *
obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.
Ci, którzy Cię wielbią, widzą mnie i się weselą, *
bo zaufałem Twojemu słowu.
Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, *
że dotknąłeś mnie słusznie.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
Niech zawstydzą się pyszni, bo niesłusznie mnie dręczą, *
ja zaś będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
Niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy *
i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.
Niech moje serce doskonali się w Twych ustawach, *
abym nie doznał wstydu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 59, 2-6a. 10-11. 17-18
Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, *
broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.
Wybaw mnie od złoczyńców *
i od mężów dyszących zemstą.
Bo oto czyhają na me życie, *
spiskują przeciw mnie mocarze.
A we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie, *
bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować.
Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz, *
bo Ty, Panie, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela.
Na Ciebie będę baczył, Mocy moja, *
bo Ty, Boże, jesteś moją warownią.
Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swojej łaskawości, *
Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę mych wrogów.
Opiewać będę Twoją potęgę *
i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości,
Bo stałeś się dla mnie warownią *
i ucieczką w dniu mego ucisku.
Będę śpiewać Tobie, Mocy moja, †
bo Ty, Boże, jesteś moją warownią, *
mój łaskawy Boże.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 60
Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże, *
rozgniewałeś się, lecz powróć do nas!
Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię, *
ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje.
Ludowi Twemu zgotowałeś los twardy, *
napoiłeś nas winem, które moc odbiera.
Dla tych, którzy Ci służą, znak postawiłeś, *
by uciekali przed łukiem.
Aby ocaleli, których Ty miłujesz, *
wspomóż nas Twoją prawicą i wysłuchaj.
Bóg przemówił w swojej świątyni: †
"Będę się radował i podzielę Sychem, *
a dolinę Sukkot wymierzę.
Do Mnie należy Gilead i ziemia Manassesa, †
Efraim jest szyszakiem mej głowy, *
Juda moim berłem.
Moją misą do mycia jest Moab, †
na Edomie mój but postawię, *
zatriumfuję nad Filisteą".
Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? *
Któż mnie doprowadzi aż do Edomu?
Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś *
i już nie wychodzisz z naszymi wojskami?
Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, *
bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, *
a On podepcze naszych nieprzyjaciół.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Gdy Szaweł zbliżał się do Damaszku / w samo południe, olśniła go nagle światłość z nieba.

 

CZYTANIE
1 Tm 1, 14-15
Nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.

 

K. Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię.
W. Boże mój, rozjaśnij moje ciemności.

Boże, który jesteś źródłem i celem każdego ludzkiego powołania, Ty wybrałeś i przemieniłeś świętego Pawła, aby całemu światu głosił Twoje imię. Ty również w swojej Opatrzności posłużyłeś się gorliwością świętego Wincentego dla założenia rodziny duchowej, która głosi Ewangelię ubogim; prosimy Cię: pozwól nam wiernie postępować drogą wskazaną przez Ciebie i za przykładem Apostoła Narodów, głosić Ewangelię prawdy i pokoju. Przez Pana naszego.

 

Litania do św. Wincentego a’ Paulo

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Wincenty a Paulo,
Święty Wincenty, wzorze wszelkich cnót chrześcijańskich,
Święty Wincenty, wytrwale zwalczający wszelkie pokusy,
Święty Wincenty, wierny i roztropny sługo Boży,
Święty Wincenty, wierny synu Kościoła,
Święty Wincenty, posłuszny Stolicy Apostolskiej,
Święty Wincenty, wolny nawet w niewoli,
Święty Wincenty, sprawiedliwy, z wiary żyjący,
Święty Wincenty, wzorze chrześcijańskiej nadziei,
Święty Wincenty, zapalony ogniem miłości Boga i bliźniego,
Święty Wincenty, żyjący w prostocie i bojaźni Bożej,
Święty Wincenty, naśladowco Chrystusa cichego i pokornego,
Święty Wincenty, łagodnością prowadzący do Boga,
Święty Wincenty, gorliwy w praktyce umartwienia,
Święty Wincenty, troskliwy o chwałę Bożą,
Święty Wincenty, zapobiegliwy o zbawienie ludzi,
Święty Wincenty, bogaty chrześcijańskim ubóstwem,
Święty Wincenty, wzorze anielskiej czystości,
Święty Wincenty, zwyciężający posłuszeństwem,
Święty Wincenty, wytrwały w niepokojach tego świata,
Święty Wincenty, cierpliwy w przeciwnościach losu,
Święty Wincenty, powołany do głoszenia Ewangelii ubogim,
Święty Wincenty, wspomagający duchownych,
Święty Wincenty, założycielu Zgromadzenia Misji,
Święty Wincenty, założycielu Sióstr Miłosierdzia,
Święty Wincenty, patronie stowarzyszeń charytatywnych,
Święty Wincenty, promotorze apostolstwa świeckich,
Święty Wincenty, gorliwy w głoszeniu misji parafialnych,
Święty Wincenty, apostole braci odłączonych,
Święty Wincenty, duchowy ojcze porzuconych dzieci,
Święty Wincenty, powierniku galerników,
Święty Wincenty, opiekunie wszystkich ubogich,
Święty Wincenty, niestrudzony pracowniku Winnicy Pańskiej,
Święty Wincenty, którego śmierć jest cenna przed Bogiem,
Święty Wincenty, który radujesz się prawdą i miłością w wieczności,
Święty Wincenty, abyśmy mogli wiernie Cię naśladować,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Błogosławieni miłosierni,
O.: Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Módlmy się.
Boże, Ty obdarzyłeś świętego Wincentego duchem apostolskim i powołałeś go do pracy dla zbawienia ubogich i uświęcenia duchownych; prosimy Cię, obdarz nas tym samym duchem i naucz nas kochać to, co on kochał, i czynić to, czego nauczał i co czynił. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

AKT OFIAROWANIA ZGROMADZENIA MISJI
My, niegodni księża Zgromadzenia Misji, /zebrani w Twojej obecności, Panie Jezu Chryste/ w Najświętszym Sakramencie, /wspominamy pierwsze misyjne kazanie św. Wincentego, /wspominamy wydarzenie, które dało początek naszej rodzinie.
Ty sam, o Jezu, /uczyniłeś swoimi słowa proroka:/ „Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę"./ Ty również pozwoliłeś Wincentemu a Paulo /dostrzec Twój obraz w ubogich. / Ty wreszcie sprawiłeś,/ że on swoje życie i życie Zgromadzenia Misji /poświęcił naśladowaniu Twojego głoszenia Ewangelii ubogim./ To zobowiązanie przez wszystkie dni swego istnienia/ maluczkie Zgromadzenie uważa za swoje powołanie i szczególną łaskę./
Dzisiaj, przejęci wdzięcznością za niezliczone przejawy Twojej, Panie Jezu, /wobec nas miłości,/ odnawiamy nasze zobowiązanie postępowania za Tobą w ubóstwie,/ czystości / i posłuszeństwie. /Za przykładem naszego świętego Ojca chcemy codziennie wzrastać / w prostocie, pokorze, łagodności, umartwieniu i gorliwości o zbawienie bliźnich./
Twoją, o Jezu, jesteśmy własnością /i do Ciebie należeć chcemy. /Dlatego prosimy: zachowaj w imię Twoje tych,/ których sam wezwałeś i uświęć nas w prawdzie./ Ofiarujemy Ci dzisiaj samych siebie/ i całą naszą rodzinę przez ręce Twojej i naszej Matki, Maryi./ Spraw, niech nas umacnia wstawiennictwo św. Wincentego,/ abyśmy kochali to, co on ukochał/ i czynili to, czego nauczał. /Amen

Nadziejo Izraela

Nadziejo Izraela, Wybawco jego wśród utrapienia,
wejrzyj łaskawie z wysokości niebios.
Spojrzyj i nawiedź winnicę swoją,
użyźnij ją strumieniami wód,
niech się rozkrzewi i umocni,
co zaszczepiła prawica Twoja.
Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało
– błagamy Cię tedy, Pana żniwa,
abyś posłał robotników na żniwo swoje.
Pomnażaj lud swój i napełniaj weselem,
iżby powstały mury Jeruzalem.
Ten jest dom Twój Panie – to jest Twój dom.
Spraw, by nie znalazł się w nim kamień,
którego nie położyła najświętsza dłoń Twoja.
Których zaś wezwałeś –
zachowaj w imię Twoje i uświęć ich w prawdzie. Amen.